Patrijs    ♦    Perdix perdix
Linkermuisklik om de afbeeldingen te vergroten en te verkleinen.
Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen.   Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen.   Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insekten en ander klein gedierte.   De patrijs een algemene broedvogel, met een populatie van naar schatting enkele honderdduizenden broedparen.   Vanaf de jaren vijftig wordt gesproken van een afname, die met name in de jaren zestig en zeventig schrikbarende vormen heeft aangenomen.
De voornaamste oorzaak van de teloorgang van de patrijs is de grootscheepse verandering in de landbouw.   Het verdwijnen van akkeronkruiden, overhoekjes en ruige bermen betekende, naast het verlies van dekking en nestgelegenheid, vooral een gebrek aan dierlijk voedsel voor de jongen.   Met name in natte voorjaren gaan talloze jongen aan voedselgebrek te gronde.   De enige manier om daar iets aan te doen, is een herstel van de vroegere voedselterreinen en het niet bespuiten van akkerranden.   Daarnaast kan braaklegging van stroken akkerland een positieve rol spelen.   Opmerkelijk is dat de jacht op de patrijs gewoon open blijft.   Sommige jagers zijn zelf zo verstandig om de patrijzenjacht te stoppen.   Het lijkt zinnig te pleiten voor een tijdelijke jachtstop.