Hermans  ♦  Meesters in Wild en Gevogelte
Wij slachten onze kippen, konijnen, kwartels, duiven en kalkoenen nog ambachtelijk.

Wie niet akkoord gaat met onderstaande tekst, wordt verondersteld de website te verlaten.

Deze website heeft in de eerste plaats tot doel, informatie te verschaffen aan de bezoekers. De eigenaar van een link, gekoppeld aan deze website, wordt geacht zich te houden aan de regels van de privacywet. Als hij of zij dat niet doet, draagt hij of zij daarvoor zelf de volledige verantwoordelijkheid. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om gelijk welke gekoppelde link, hoe dan ook, te verwijderen. Hij mag ook de plaatsing van zulke link weigeren. De beslissing hieromtrent is onbetwistbaar en onherroepelijk en geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling, noch op enige teruggave van gelden. De eigenaar van deze website maakt geen gebruik van cookies, maar wie, hoe dan ook, contact opneemt, verklaart stellig dat zijn of haar data gebruikt mogen worden, op om het even welke manier. De data worden aan niemand doorgespeeld, tenzij de bezitter ervan er zelf schriftelijk of digitaal om verzoekt. Iedereen heeft recht op inzage en mag ons steeds laten weten via "Contact", ofwel dat zijn of haar data dienen aangepast te worden, ofwel dat hij of zij wenst geschrapt te worden uit onze gegevensbestanden. De designer
van deze website doet zijn uiterste best om de site up-to-date te houden doch onjuistheden of spellingsfouten
zijn echter niet uitgesloten, alsook de vermelde prijzen zijn louter indicatief en dus niet bindend.  De designer, noch de eigenaar van deze website, zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde links. Wie enig wettelijk belang kan aantonen, dient dit prompt te melden via "Contact". Al dan niet worden dan onverwijld de nodige correcties aangebracht, zonder dat enig recht op vergoeding of schadeloosstelling ontstaat. Een link leggen naar deze website mag alleen mits voorafgaande toelating. Deze toelating wordt alleen gegeven en later eventueel terug ingetrokken via e-mail, uitsluitend afkomstig van de eigenaar of de designer van deze website. Elke vorm van reproductie is onder geen beding geoorloofd. Enkel het Belgisch Recht is van toepassing en uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn oordeelkundig.